VEDTEKTER

§ 1 FORMÅL
Tvillingforeningen er en interesseorganisasjon for omsorgspersoner til barn født ved flerbarnsfødsel. Tvillingforeningen skal arbeide for å bedre forholdene for familier som skal ha eller har hatt flerbarnsfødsel. Tvillingforeningen skal arbeide både som en aktiv pådriver overfor offentlige instanser og selv bedrive aktivt informasjonsarbeide overfor medlemmer.

§ 2 MEDLEMSKAP
Som medlemmer i interesseorganisasjonen opptas omsorgspersoner til barn født ved flerbarnsfødsel. Som omsorgspersoner regnes foreldre og andre som bor sammen med barnet helt eller delvis. Støttemedlemmer kan opptas, men disse har ikke stemmerett, og kan ikke velges til styret.

§ 3 GENERALSEKRETÆR
Tvillingforeningen skal ha en generalsekretær, som ansettes av styret. Generalsekretær bør fortrinnsvis være ordinært medlem av foreningen og ha møteplikt, men ikke stemmerett på møtene.

§ 4 GENERALSEKRETÆRENS FULLMAKT OG OPPGAVER
Generalsekretæren representerer foreningen utad i de saker som hører til den daglige drift eller som ellers ligger under generalsekretærens arbeidsområde, og har signatur for foreningen.
Styret kan utarbeide instruks for stillingen.
Generalsekretæren forbereder saker som skal behandles i styret og generalforsamlingen. Generalsekretæren har forslags- og talerett, men ikke stemmerett i disse organer.

§ 5 STYRET

Organisasjonen ledes av et sentralstyre på inntil 9 medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for to – 2 – år av gangen. Styremedlemmene må være ordinært medlem av foreningen. Styret konstituerer seg selv, og velger en leder. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Ved uenighet må saken legges frem for et fulltallig styre.

§ 6 FAGLIG RÅD
Tvillingforeningen kan ha et Faglig Råd bestående av fagpersoner med ulike fagkompetanser som sitter for minimum 2 år om gangen. Disse skal ha viet tvillinger spesiell oppmerksomhet i sitt studium, arbeide eller forskning eller av annen interesse.

§7 KONTINGENT – REGNSKAP – BUDSJETT
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten beregnes pr. hustandsadresse og for et kalenderår av gangen. Det skal utarbeides regnskap i henhold til bokføringsloven og øvrige gjeldende regler som Tvillingforeningens drift er omfattet av. Årsregnskapet inkludert revisors beretning, legges fram til behandling og godkjenning på generalforsamlingen. Styret godkjenner budsjett for inneværende år. Generalforsamlingen velger to – 2 - revisorer blant foreningens medlemmer eller en - 1- registrert/statsautorisert revisor. Revisor(er) velges for ett år om gangen.

§ 8 MØTEVIRKSOMHET
Det avholdes styremøter omlag 10 ganger per år. Det skal føres møteprotokoll som underskrives av to – 2 – styremedlemmer.

§9 GENERALFORSAMLING
Generalforsamling avholdes hvert år innen 15. april med skriftlig innkalling, senest 6 uker før. Innkalling med saksliste legges ut på medlemsnettet på www.tvilling.no og sendes ut i nyhetsbrev senest 1 uke før generalforsamling.
På generalforsamlingen behandles:
- Årsberetning
- Regnskap
- Valg av inntil ni – 9- styremedlemmer og to – 2 – revisorer/1- en registrert/statsautorisert revisor
- Innkomne saker
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen meldes skriftlig til styret ved daglig leder senest tre – 3 – uker før.
Valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer med stemmerett på generalforsamlingen.
Det skal føres møteprotokoll – to – 2 – velges av generalforsamlingen til å underskrive protokollen.

§ 10 VEDTEKTER
Endring av vedtekter gjøres av generalforsamlingen ved 2/3 flertall.

§ 11 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av organisasjonen kan fattes av en ordinær generalforsamling med 2/3 flertall, samt en påfølgende ekstraordinær generalforsamling som må fatte likelydende vedtak med 2/3 flertall.  Oppløsningsmøte vedtar bruk av organisasjonens midler til fordel for foreningens formål.Vedtektene er revidert i tråd med endring vedtatt på generalforsamling 6. mars 2024.